Ιστορικό πλαίσιο

Με την απόφαση 1093/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21/11/2012 το έτος 2013 ανακηρύσσεται «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών».

Η πρόταση της απόφασης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών έγινε για πρώτη φορά  το 2009 στο πλαίσιο της παρουσίασης των πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Πρόεδρο J.M. Barroso.

Το Νοέμβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε πρόταση απόφασης για το Έτος. Η εξέταση του προταθέντος κειμένου πριν τις επίσημες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε στην Ομάδα Εργασίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τα Δικαιώματα των Πολιτών και την Ελεύθερη Κυκλοφορία Προσώπων (FREMP/Δεκέμβριος 2011 έως Ιούλιος 2012) και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  όπου υποβλήθηκαν 113 τροποποιήσεις (Μάιος 2012).

Η πρώτη συνάντηση Τριμερούς Διαλόγου έγινε στις 13 Ιουνίου 2012. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, αφού υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη βάση του προτεινόμενου κειμένου. Πραγματοποιήθηκαν έκτοτε  τρεις τεχνικές συναντήσεις (στις 15 Ιουνίου, 22 Ιουνίου και 4 Ιουλίου) και τελικά η Κυπριακή Προεδρία (Β΄ εξάμηνο 2012) ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια της 2ης  συνάντησης Τριμερούς Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2012, για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών  2013.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο μπορείτε να αναζητήσετε στην αιτιολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.