Λίγα λόγια για το Έτος 2013

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (Συνθήκη του Μάαστριχτ, 1993) και στο πλαίσιο της ενίσχυσης αυτής με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρα 20, 21(1) και 21(2) της ΣΛΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΕΧΘΔ, άρθρο 45), το 2013 έχει ορισθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ψήφισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (23.10.2012).

Στόχος της προαναφερθείσας καθιέρωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως των νέων, για τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν της διαπίστωσης ότι στα περισσότερα κράτη – μέλη η γνώση των πολιτών για τα θέματα αυτά είναι χαμηλή. Βάσει της ευρωπαϊκής ιθαγένειας κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων, τα οποία είναι:

  1. το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,
  2. το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους της διαμονής του,
  3. το δικαίωμα να υποβάλλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
  4. το δικαίωμα της διπλωματικής προστασίας στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
  5. το δικαίωμα της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 αποσκοπεί να προωθήσει την απόλαυση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δικαιωμάτων αυτών, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, να εδραιωθεί ισχυρότερη η αίσθηση του ¨ανήκειν¨ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή και η ομαλή ένταξή τους στο χώρο της ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 στηρίζεται στη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντλεί στοιχεία από το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης που τοποθετεί τον πολίτη στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, την Έκθεση 2010 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και την Έκθεση 2013 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα δικαιώματα σου, το μέλλον σου» αλλά και το πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνδέεται με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία έχει καθιερωθεί με Συνθήκη της Λισαβόνας.

Για το κείμενο της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1093/23-11-2012, πατήστε εδώ.

afora
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 – Επίσημος Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.