Η Έδρα Jean Monnet του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 2ο κύκλο Διδακτικών Σεμιναρίων. Το Σεμινάριο επικεντρώνεται στην έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και επιχειρεί να διερευνήσει το περιεχόμενο και την «φύση» των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

November 12, 2013 in Uncategorized

Διδακτικό Σεμινάριο Έδρας Jean Monnet Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη

Η Έδρα Jean Monnet του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 2ο κύκλο Διδακτικών Σεμιναρίων.

Στο εξάμηνο αυτό θα οργανωθεί το Σεμινάριο για τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη από Τετάρτη (όχι Πέμπτη) 13 Νοεμβρίου 2013 και κάθε Τετάρτη μέχρι Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 στις 18.00-21.00 στο Αμφιθέατρο 13 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο 13 (όχι την Πέμπτη  14 Νοεμβρίου στις 14.00 – 17.00, όχι όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί).

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας 16 ωρών. Το Σεμινάριο διεξάγεται δωρεάν και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και ΑΠΘ, ιδίως με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς  και σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους.

Το Σεμινάριο επικεντρώνεται στην έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και επιχειρεί να διερευνήσει το περιεχόμενο και την «φύση» των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν: α) τα δικαιώματα των πολιτών υπό ιστορική και συγκριτική προοπτική, β) τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, γ) η  προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνέργειες με το Συμβούλιο της Ευρώπης, δ) το δικαίωμα της μη διάκρισης και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, ε) τα πολιτικά δικαιώματα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, στ) τα δικαιώματα των καταναλωτών, ζ) τα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα στην ΕΕ, η) ο πολίτης της ΕΕ ως μέλος της κοινωνίας της πληροφορίας.

Με την επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων (16 ώρες/σεμινάριο, που περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και συμμετοχή σε ομάδα έρευνας), θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτούνται 4 (αντί 5) παρουσίες ή παρουσία 12 ωρών (αντί 16).

Στο Σεμινάριο θα συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση του Συνεδρίου για τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη  την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου το πρωί ώρες 10.00-14.30 που θα συνδιοργανωθεί από την Έδρα Jean Monnet και το Γραφείο του Δικτύου Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ώρες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται στο σύνολο των ωρών παρακολούθησης και απουσιών.

Επίσης θα περιλαμβάνεται όχι μόνον η θεωρητική διδασκαλία αλλά και η εθελοντική συμμετοχή σε ομάδες έρευνας και συζήτησης με τους παρακάτω θεματικούς κύκλους:  1. Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα, Κοινωνία των Πολιτών και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2. Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θεσμική Δημοκρατία, 3. Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στον τομέα της Ασφάλειας και Δικαιοσύνης με έμφαση στη Μετανάστευση και στο Άσυλο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο http://afroditi.uom.gr/jmc/?page_id=90

Για πληροφορίες danag@uom.gr   Τηλ. 2310 891 442